ระบบความปลอดภัย

กิจกรรมเข้าแถว

ส่วนโรงงาน

ส่วนหน้างาน

กิจกรรม KY

ส่วนโรงงาน

ส่วนหน้างาน

การตรวจสอบ

ส่วนโรงงาน

ส่วนหน้างาน

การฝึกอบรม

ส่วนโรงงาน

ส่วนหน้างาน

อบรมดับเพลิงขั้นต้น

อบรมอพยพหนีไฟ

กิจกรรมของแผนก Safety

กำจัดขยะสารเคมี

กิจกรรม Safety Patrol

ส่วนโรงงาน

ส่วนหน้างาน